چارت سازمانی منطقه

 سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی به سهامداری شرکت ها، دانشگاه ها و نهاد ها تشکیل گردید که سهامداران این سازمان به شرح ذیل است:

  1. شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری
  2. سازمان همیاری شهرداری‌های استان
  3. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی.
  4. دانشگاه تبریز
  5. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
  6. دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  7. دانشگاه صنعتی سهند
  8. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ساختار سازمانی را میتوان به عنوان مجموع راهها و روشهایی تعریف کرد که در آن کارها به وظایف مجزا  تقسیم می شود و سپس هماهنگی بین آنها صورت میگیرد. ساختار سازمانی بیانگر رسمیت ، پیچیدگی سازمانی و عنصر تمرکز در سازما ن است همچنین از طریق سارختار سازمان می توان به تفکیک افقی، عمودی و فضایی سازمان نیز پی برد . یعنی  میزان تمایز بین واحدهای جداگانه همچنین وجود سلسله مراتب سازمانی و پراکندگی واحدها و نیروی انسانی سازمان را نشان می دهد.
 
ساختار اداری سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری به شکل زیر می‌باشد:
 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟